Javni poziv za davanje koncesije – ZATVOREN

Objavio: dana 21.08.2015 | Komentari su isključeni na Javni poziv za davanje koncesije – ZATVOREN

Na osnovu člana 44 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011), člana 20 Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Regionalnog plana upravljanja otpadom Niškog regiona broj 2669/2013-01 od 19.07.2013. godine, Zapisnika o otvaranju ponuda, kao i Odluka stručnog tima od 09.11.2015. i 23.11.2015. o Zahtevu za dopunu ponude,

Regionalna razvojna agencija Jug, u svojstvu Javnog tela u postupku sprovođenja međunarodnog Javnog poziva za davanje koncesije, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije broj 46, od 28.05.2015, donosi sledeću:

 

ODLUKU

o poništaju postupka davanja konesije

 

Poništava se postupak davanja koncesije međunarodnog Javnog poziva za davanje koncesije, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije broj 46, od 28.05.2015. jer je do isteka roka za dostavljanje ponuda pristigla samo jedna ponuda konzorcijuma URBASER SA – DANHOS doo, a koja nije bila potpuna u skladu sa članom 2.4 Uputstva ponuđačima za izradu ponude, odnosno nije sadržala sve elemente propisane odredbama ovog stava.

 

O B R A Z L O Ž E Nj E

 

Stručni tim zadužen za pregledanje i ocenu pristiglih ponuda, a u skladu sa članom 30. Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011), je tokom sprovođenja postupka otvaranja ponuda dana 09.11.2015. konstatovao da je jedini ponuđač, konzorcijum URBASER SA – DANHOS doo dostavio nepotpunu ponudu, što je konstatovano i u Zapisniku o otvaranju ponuda od 09.11.2015, potpisanog od strane predstavnika ponuđača, kao i svih članova stručnog tima. Naime, dostavljena ponuda konzorcijuma URBASER SA – DANHOS doo nije sadržala garanciju za ozbiljnost ponude, kao obaveznog elementa ponude, a u skladu sa članom 2.4 Uputstva ponuđačima za izradu ponude, zatim Obrascem A7 iz odeljka A konkursne dokumentacije, kao i članom 38 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011).

Stručni tim zadužen za pregledanje i ocenu pristiglih ponuda, je postupajući u skladu sa svojim ovlašćenjima definisanim Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011), kao i članom 2.4 Uputstva ponuđačima za izradu ponude, doneo dana 09.11.2015. godine Odluku kojom se odobrava ponuđaču da do 20. novembra 2015. do 12:00 časova prema srednje-evropskom vremenu da dostavi bankarske garancije usklađene sa uslovima predviđenim konkursnom dokumentacijom i Ugovorom o konzorcijumu, ili ugovor o konzorcijumu usklađen sa bankarskim garancijama.

Regionalna razvojna agencija Jug je, u skladu sa Odlukom stručnog tima, poslala 09.11.2015. Zahtev za dopunu ponude, ovlašćenom predstavniku ponuđača na kontakt e-mail adresu dostavljenu u ponudi. Ponuđač se e-mail-om sa iste adrese, obratio javnom telu sa molbom da se rok za dopunu ponude, odnosno dostavu bankarske garancije produži za još 7 dana. Stručni tim zadužen za pregledanje i ocenu pristiglih ponuda, je Odlukom od 23.11.2015. godine odobrio ponuđaču konzorcijumu URBASER SA – DANHOS doo produžetak roka za dopunu ponude, a najkasnije do 30.11.2015. godine do 16:00 časova.

Kako je bankarska garancija za ozbiljnost ponude obavezni element ponude, a što je definisano članom 2.4 Uputstva ponuđačima za izradu ponude, kao i članom 38 Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama („Sl. Glasnik RS“, br. 88/2011), a koju jedini ponuđač konzorcijum URBASER SA – DANHOS doo nije dostavio do isteka roka odobrenog od strane Stručnog tima zaduženog za pregledanje i ocenu pristiglih ponuda, navedena ponuda se proglašava nepotpunom i poništava se postupak davanja koncesije međunarodnog Javnog poziva za davanje koncesije, objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije broj 46, od 28.05.2015.

Pouka o pravnom leku. Protiv ove Odluke ponuđač konzorcijum URBASER SA – DANHOS doo može podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 15 dana od prijema Odluke.

 

U Nišu, 30.11.2015. godine

 

Aleksandar Janošević

Predsednik komisije


 Javni poziv za davanje koncesije

 

Objavljeno u Službenom Glasniku Republike Srbije broj 46, od 28. maja 2015. godine

1. Kontakt podaci davaoca koncesije

Naziv javnog tela:       Regionalna razvojna agencija „Jug“ (ARRA „Jug“)

Adresa:                        Kej Kola Srpskih Sestara 3/2, 18000 Niš, Republika Srbija

Kontakt telefon:           +381 18 515447; +381 18 522659;

Kontakt mail:               tenders@rra-jug.rs

2. Predmet koncesije, uključujući prirodu i obim koncesione delatnosti, mesto obavljanja koncesione delatnosti i rok trajanja koncesije

2.1 Predmet koncesije

Predmet koncesije je izgradnja i upravljanje Regionalnim centrom za upravljanje otpadom „Keleš“ (u daljem tekstu: RCUO) i pet transfer stanica (u daljem tekstu:TS). Obaveza koncesionara je izgradnja i upravljanje RCUO i TS, tretman/odlaganje komunalnog otpada za jedinice lokalnih samouprava članica Niškog regiona za upravljanje otpadom, kao i transport otpada od TS do RCUO.

Jedinice lokalne samouprave koje pripadaju Niškom regionu za upravljanje otpadom su: Grad Niš, Aleksinac, Doljevac, Svrljig, Merošina, Gadžin Han, Sokobanja i Ražanj. Demografska promena broja stanovnika u Niškom regioni uočava se iz podataka sa četiri poslednja popisa u Republici Srbiji: 417.504 (1981), 417.991 (1991), 400.328 (2002) i 392.340 (2011).

Javni partner preuzima komercijalni rizik i garantuje minimalne količine predatog komunalnog otpada u iznosu utvrđenom na osnovu službenih podataka dostavljenih od strane nadležnih organa jedinica lokalne samouprave ili odluka istih kojima se preuzima predmetna obaveza, a u količinama datim u sledećoj tabeli:

Redni broj Naziv jedinice lokalne samouprave Garantovana minimalna godišnja količina
1. Niš 70.000 t
2. Sokobanja 2.500 t
3. Ražanj 400 t
4. Aleksinac 5.500 t
5. Svrljig 1.200 t
6. Merošina 500 t
7. Gadžin Han 768 t
8. Doljevac 1.874 t
UKUPNO 82.742 t

Navedeni podaci predstavljaju minimalne količine garantovane od strane grada Niša i opština: Sokobanja, Ražanj, Aleksinac, Svrljig, Merošina, Gadžin Han i Doljevac, te je moguće da realne količine premašuju navedene iznose u tabeli. Zainteresovanim ponuđačima se savetuje da iskoriste pravo da ukoliko smatraju za potrebno, o svom trošku i svojim sredstvima, ispitaju strukturu i obim otpada, i izvrše sve ostale analize neophodne za pripremu ponude. Pravo na sprovođenje analiza i ispitivanje gore navedenih podataka ima isključivo Ponuđač koji je otkupio konkursnu dokumentaciju.

2.2 Mesto obavljanja koncesione delatnosti

RCUO nalazi se na lokaciji Keleš u Opštini Doljevac, dok se TS nalaze u opštinama Ražanj, Aleksinac, Sokobanja, Gadžin Han i Svrljig.

2.3 Rok trajanja koncesije

Vreme trajanja koncesionog ugovora iznosi 25 godina, počev od dana potpisivanja Javnog ugovora.

3. Rok za predaju ponuda, adresa na koju se dostavljaju ponude, jezik i pismo na kojem ponude moraju biti sačinjene

Rok za predaju ponuda iznosi 165 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije do 14:00 časova.

Ponude se predaju na adresu Javnog tela na način definisan u konkursnoj dokumentaciji.

Početak i tok rokova ne sprečavaju subota, nedelja i dani državnih praznika. Ako poslednji dan roka pada u subotu, nedelju ili na dan državnog praznika, ili u neki drugi dan kada naručilac ne radi, rok ističe prvog narednog radnog dana (npr. ukoliko poslednji dan roka za podnošenje ponuda pada u subotu, kada naručilac ne radi, rok u toj situaciji ističe prvog narednog radnog dana, odnosno u ponedeljak, ukoliko ponedeljak nije neradan dan – npr. državni praznik).

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku i dužan je da bilo koji deo dokumentacije koju prilaže na stranom jeziku, a posebno ukoliko se odnosi na dokazivanje ispunjenosti uslova za učešće u postupku sprovođenja koncesije, prevede na srpski jezik i u ponudi zajedno dostavi obe verzije dokumentacije. Ponuda može biti sačinjena ćiriličnim i latiničnim pismom.

3.1 Mesto, vreme i način otvaranja ponuda

Otvaranje ponuda će se izvršiti javno, odmah po isteku roka za podnošenje ponuda, u 16:00 časova, u Svečanoj sali Univerziteta u Nišu, ul. Univerzitetski trg br. 2, 18000 Niš.

4. Lični, stručni, tehnički i finansijski uslovi koje moraju da zadovolje ponuđači, kao i isprave kojima se dokazuje njihovo ispunjenje

Ponuđač je u obavezi da obezbedi takve tehničke karakteristike ponuđenog integralnog sistema upravljanja otpadom kojim se obezbeđuje naveća moguća ušteda prirodnih resursa i najmanji mogući uticaj na zagađenje životne sredine u pogledu emisija u vodu i vazduh, zagađenje zemljišta kao i najmanji stepen zauzetosti zemljišta uz što veću energetsku efikasnost celog sistema upravljanja otpadom. Ponuđač je u obavezi da dostavi tehničku dokumentaciju i podatke o tehničkim karakteristikama ponuđenog rešenja sistema upravljana otpadom kojima se dokazuje uticaj integralnog sistema na životnu sredinu.

4.1 Uslovi u pogledu tehničkih karakteristika sistema upravljanja otpadom

Tehničko-tehnološka rešenja ponuđenih sistema upravljanja otpadom treba da budu koncipirana tako da poštuju osnovne principe hierathije integralnog upravljanja otpadom kao i načela predviđena Strategijom upravljanja otpadom RS za period od 2010. do 2019. godine („Službeni glasnik RS” broj 29/2010) i regulative EU (Direktiva Saveta 2008/98/EC o otpadu, Direktiva Saveta 2000/76/EC o spaljivanju otpada, Direktiva Saveta 99/31/EC o deponijama). U pogledu emisija zagađujućih materija obavezno je da novoizgrađeni sistem upravljanja otpadom bude u skladu sa postojećom regulativom u pogledu dozvoljenih emisija u vazduh, vodu i zemljište i dozvoljenog nivoa buke, i to:

 • Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vazduh („Službeni glasnik RS” br. 71/2010 i 6/2011 – ispr);
 • Uredbom o graničnim vrednostima zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje („Službeni glasnik RS” br. 67/11 i 48/12);
 • Uredba o vrstama otpada za koje se vrši termički tretman, uslovima i kriterijumima za određivanje lokacije, tehničkim i tehnološkim uslovima za projektovanje, izgradnju, opremanje i rad postrojenja za termički tretman otpada, postupanju sa ostatkom nakon spaljivanja („Sl. glasnik RS”, br. 102/2010 i 50/2012);
 • Uredbom o programu sistemskog praćenja kvaliteta zemljišta, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljišta i metodologiji za izradu remedijacionih programa („Službeni glasnik RS” br. 88/2010).

Dozvoljene koncentracije emisija zagađujućih materija koje integralni sistem upravljanja otpadom pri svom radu, prema Uredbama, treba da ispuni, zavise od vrste i veličine postrojenja. Dozvoljene granične koncentracije emisija zagađujućih materija, ukoliko se premaše, predstavljaju eliminatorni kriterijum u postupku dodele koncesije.

Ponuđač je u obavezi da u ponudi dostavi Elaborat uticaja na životnu sredinu.

Elaborat uticaja na životnu sredinu treba da sadrži:

 1. Opis sistema upravljanja otpadom:
  • definisanje granica sistema (u okviru RCUO),
  • opis tehničko-tehnološkog procesa upravljanja otpadom u granicama sistema;
 2. Proračun materijalnog i energetskog bilansa u okviru granica sistema

Proračun izlaza iz sistema treba da posebno sadrži parametre kojima se dokazuje da emisije zagađujućih materija u vazduh, površinske vode i zemljište ne prelaze dozvoljene granične vrednosti utvrđene napred navedenom regulativom kao i da je nivo buke u skladu sa propisanim normama.

4.2 Uslovi u pogledu opšteg i posebnog iskustva ponuđača

Opšte i posebno iskustvo potencijalnog ponuđača u realizaciji projekata postrojenja za upravljanje otpadom.[1]

Ponuđač je dužan da obezbedi dokaz da je:

 1. aktivno uključen u:
 • projektovanje i izgradnju postrojenja za tretman otpada (sanitarno odlaganje i/ili preradu otpada), ne kraće od 10 godina (najmanje 1 referenca) i
 • funkcionisanje, upravljanje i održavanje postrojenja za tretiranje otpada (sanitarno odlaganje i/ili preradu otpada), uključujući i merenje, obračun i naplatu nadoknada za korišćenje usluga ovih postrojenja, u periodu u poslednjih 5 godina (najmanje 1 referenca).
 1. ostvario prosečni godišnji promet u pogledu funkcionisanja, upravljanja i održavanja postrojenja za sanitarno odlaganje i/ili preradu otpada u periodu od prethodnih 5 godina, a koji je iznad minimalne granice navedenog godišnjeg prometa od 6 miliona evra. Prosečan godišnji promet se obračunava za period u prethodnih 5 godina, a dokazuje se na način definisan pod 4.3b.
 2. Ostvario ukupni promet u pogledu projektovanja i izgradnje postrojenja za sanitarno odlaganje i/ili preradu otpada u periodu od 10 godina ili više, a koji je iznad ponuđenog dela ugovorne cene koji se odnosi na investiciju za izgradnju RCUO. Podnosilac ponude dužan je da obezbedi dokaz da je uspešno sproveo konkretne projekte izgradnje postrojenja za upravljanje otpadom i TS.
4.3 Uslovi u pogledu finansijske solidnosti ponuđača
 1. Ponuđač treba da dokaže da ima pristup ili ima raspoloživa likvidna sredstva, nepokretnosti bez opterećenja, kreditne linije i druga sredstva. Navedena sredstva treba da zadovolje zahteve vezane za novčane tokove za realizaciju radova koje trenutno izvodi odnosno za radove koji su predmet njegovih budućih ugovornih obaveza, kao i novčane tokove neophodne za realizaciju ugovora u slučaju zastoja, odlaganja početka rada ili drugih odlaganja u plaćanjima. Minimalna neto suma ovih sredstava (suma koja je bez obaveza koje ima podnosilac ponude po drugim osnovama) utvrđena je u iznosu ne manjem od 10% vrednosti ponuđene investicije.
 2. Ponuđač ima obavezu da priloži finansijski izveštaj koji je bio predmet kontrole revizora za poslednjih pet godina. Ovaj izveštaj mora da dokaže finansijsku solidnost i kapacitet podnosioca ponude, te njegov potencijal ostvarivanja dugoročne stabilnosti. Javno telo ima pravo da traži i proverava podatke koje je Ponuđač naveo u ponudi. Ponuđač je u obavezi da uz finansijske izveštaje dostavi i prevedenu verziju na srpski jezik.
4.4 Uslovi u pogledu personalnog kapaciteta ponuđača

Ponuđač dužan je da obezbedi opšte informacije o upravljačkoj strukturi i o raspoloživosti kvalifikovanog personala za određene ključne pozicije koje se tiču projektovanja i izgradnje, kao i upravljanja za period implementacije ugovora. Ključne pozicije se odnose na glavne rukovodioce projektovanja i izgradnje, kao i ključne pozicije, odnosno rukovodioce Regionalnog centra za upravljanje otpadom. Personalni kapacitet ponuđača se potvrđuje šemom upravljačke strukture RCUO i TS, kao i dostavljanjem CV-jeva personala na ključnim pozicijama.

5. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. U kriterijum ulaze finansijski i ekološki elementi.

Finansijski elementi su vrednost ponuđene koncesione naknade i vrednost naknade za odlaganje/tretman otpada.

Elementi za vrednovanje najpovoljnije ponude u odnosu na uticaj na životnu sredinu (ekološki indikatori) predloženi su na osnovu regulative EU u oblasti upravljanja otpadom i Strategije upravljanja otpadom Republike Srbije.

Za vrednovanje ponuda u postupku dodele koncesije za izgradnju i upravljanje RCUO „Keleš“ i pet TS koristiće se model višekriterijumske analize koje uključuje ponderisanje i bodovanje kada postoji više elemenata kriterijuma.

Indikatori koji se boduju su:

1) Vrednost ponuđene koncesione naknade, EUR/t;

2) Vrednost naknade za odlaganje/tretman otpada, EUR/t;

3) Ušteđena energija, MJ/t otpada;

4) Smanjenje emisije CO2eq, kg/t otpada;

5) Smanjenje mase opštinskog komunalnog otpada za odlaganje, %.

6. Datum dostavljanja obaveštenja o ishodu postupka;

Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude iznosi 60 dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

7. Naziv i adresa tela nadležnog za rešavanje po zahtevima za zaštitu prava, kao i podaci o rokovima za njihovo podnošenje

Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki na adresu: Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, a predaje Naručiocu.

Zahtev za zaštitu prava može se podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca.

Podnosilac zahteva za zaštitu prava je dužan da uplati Republičku administrativnu taksu sa naznakom, odnosno brojem javne nabavke, na sledeći račun:

Tekući račun:  840-742221834-57,                 Model: 97,       Poziv na broj: 50-016

Primalac:         Budžet Republike Srbije;        Iznos: 80.000,00 dinara.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporava, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije smatraće se blagovremenim ako je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja.

U slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava u toku trajanja roka za podnošenje ponuda, dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.

Nakon donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtev za zaštitu prava ponuđač može podneti u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Ako davalac koncesije ne donese odluku o izboru najpovoljnije ponude i ne dostavi je ponuđačima u propisanom roku, ponuđači mogi podneti zahtev za zaštitu prava u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.

O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva za zaštitu prava.

Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o dodeli ugovora taksa iznosi 0,1% ponuđene cene ponuđača kojem je dodeljen ugovor ako je ta vrednost veća od 80.000.000,00 dinara. Ukoliko podnosilac zahteva osporava odluku o obustavi postupka davanja koncesije ili radnju naručioca od momenta otvaranja ponuda do donošenja odluke o dodeli ugovora ili obustavi postupka, taksa iznosi 0,1% procenjene vrednosti davanja koncesije ako je ta vrednost veća od 80.000.000,00 dinara.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. – 167. Zakona o javnim nabavkama.

8. Način otkupa, vršenja uvida i preuzimanja konkursne dokumentacije

U skladu sa članom 34. Zakona o JPP i koncesijama, stav 6, u postupku davanja koncesije svakom pravnom, odnosno fizičkom licu koje ima interes za učestvovanjem u postupku davanja koncesije daje se mogućnost da pod jednakim uslovima dobije na uvid konkursnu dokumentaciju potrebnu za izradu ponude ili da je otkupi.

Prilikom uvida u konkursnu dokumentaciju, zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, snimanje, fotografisanje ili na bilo koji način umnožavanje konkursne dokumentacije.

Prilikom otkupa konkursne dokumentacije Ponuđač je dužan da potpiše izjavu da neće na bilo koji način kopirati, koristiti ili saopštavati konkursnu dokumentaciju trećim licima, osim za potrebe pripreme sopstvene ponude.

Isključivo pravo da konkuriše na javnom pozivu za davanje koncesije – Izgradnja i upravljanje RCUO „Keleš“ i pet TS, ima samo ponuđač koji je otkupio konkursnu dokumentaciju.

Ponuđač koji je otkupio konkursnu dokumentaciju nema prava da ustupi trećim licima pravo na konkurs na javni poziv iz prethodnog stava, osim u slučaju da se radi o konzorcijumu, čiji je ponuđač koji je otkupio dokumentaciju član i kao takav naveden u Ugovoru o konzorcijumu.

8.1 Način otkupa ili vršenja uvida u dokumentaciju

Pravna i/ili fizička lica, zainteresovana da izvrše otkup ili uvid u konkursnu dokumentaciju su dužna da Javnom telu dostave Zahtev za otkup/uvid u konkursnu dokumentaciju. Zahtev za otkup/uvid u konkursnu dokumentaciju se dostavlja isključivo pismenim putem na adresu Javnog tela ili e-mailom, a pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Pravo na uvid u konkursnu dokumentaciju stiče se uplatom iznosa od 2.000 EUR.

Pravo na otkup dokumentacije stiče se uplatom iznosa od 5.000 EUR na sledeće račune:

Devizni račun – 340 – 1001565379, IBAN RS35340000001101286520

Dinarski račun Javnog tela broj 340 – 11012865 – 20 sa pozivom na broj 01-1 (po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate).

8.2 Način preuzimanja dokumentacije

Zainteresovano lice/ponuđač, po objavljivanju javnog poziva, može preuzeti konkursnu dokumentaciju u prostorijama ARRA „Jug“ svakog radnog dana od 09 do 14 časova, uz dokaz o uplati Naknade za otkup dokumentacije (Izvod banke). Preuzimanje dokumentacije potencijalni ponuđač mora da najavi dan ranije, kako bi se pripremio paket dokumentacije.

ARRA „Jug“ se obavezuje da u roku od 1 radnog dana po prijemu Zahteva za otkup konkursne dokumentacije, a u zavisnosti od načina za preuzimanje dokumentacije naznačenom u zahtevu od strane podnosioca, omogući lično preuzimanje dokumentacije, ili istu u elektronskoj formi preporučeno sa povratnicom pošalje putem pošte na adresu podnosioca naznačenu u zahtevu.

Lice koje preuzima konkursnu dokumentaciju mora da ima original ovlašćenje potpisano i overeno od strane matične firme.

[dm]45[/dm]

 

PITANJA I ODGOVORI U VEZI JAVNOG POZIVA

 

—-

[1] Postrojenje za upravljanje otpadom jeste stacionarna tehnička jedinica za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada, koja zajedno sa građevinskim delom čini tehnološku celinu (Videti Zakon o upravljanju otpadom, član 5. tač. 23).

Nema komentara

Trackbacks/Pingbacks

 1. Javni poziv za regionalni centar za upravljanje otpadom „Keleš“ | Energetski portal Srbije - […] Regionalna razvojna agencija „Jug“ raspisala je28. maja 2015. godine javni poziv za koncesionara koji će izgraditi i upravljati Regionalnim…
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes