Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u projektu DAR

Objavio: dana 02.02.2017 | Komentari su isključeni na Javni poziv za učešće malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u projektu DAR

1. Ciljevi projekta (opšti i specifični)
Opšti cilj projekta DAR je ostvarenje saradnje između Ekonomskog fakulteta i malih i srednjih preduzeća i preduzetnika koja će rezultirati benefitima za obe strane. Studentima se, u okviru nastave na odgovarajućem predmetu, predstavlja neki od problema ili dilema u poslovanju preduzeća, a koje bi oni trebalo da pokušaju da reše, odnosno da predlože moguće ideje. Na taj način, preduzećima se omogućava pristup novim idejama i mogućnostima za unapređenje poslovanja. Takođe, cilj projekta je omogućavanje preduzećima da se upoznaju sa potencijalnim kadrovima, čime se značajno olakšava proces regrutovanja novih zaposlenih u budućnosti.
S druge strane, ovakav vid saradnje omogućava studentima da se upoznaju sa poslovanjem preduzeća i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju. Na ovaj način sadržaj nastave na Fakultetu značajno se obogaćuje praktičnim pristupom. Prema tome, cilj projekta je i obezbeđenje pristupa realnim problemima i dilemama. Takodje, cilj projekta ogleda se i u omogućavanju studentima da primene svoje znanje i provere svoje operativne veštine.
 
 
2. Osnovni podaci o projektu
U osnovi ovog projekta jeste realizacija dela nastave na Ekonomskom fakultetu u Nišu u preduzećima u vidu pružanja pomoći studenata Ekonomskog fakulteta u Nišu koji će staviti na raspolaganje svoje znanje, sposobnosti, ali i kreativnost i inovativnost i time doprineti unapređenju poslovanja preduzeća. Naime, Ekonomski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova u sklopu Univerziteta u Nišu. Više od pola veka školuje stručnjake uspešne u oblasti ekonomije i menadžmenta. Stalno usavršavanje i evolucija nastavnog procesa u skladu sa zahtevima tržišta čine Ekonomski fakultet u Nišu pravim mestom za školovanje, usavršavanje i pravim partnerom za saradnju. Radi upoznavanja privrednih subjekata sa najnovijim znanjima iz oblasti eknomije i menadžmenta, s jedne strane, ali i radi unapređenja načina realizacije nastave, Ekonomski fakultet nastoji da deo nastavnog procesa realizuje u okviru letnje prakse, stručne prakse, a u novije vreme i u pogonima i kancelarijama preduzeća, odnosno u realnom sektoru.
Regionalna razvojna agencija Jug, s druge strane, je jedna od 14 akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u Republici Srbiji, u čijoj nadležnosti se nalazi regionalni razvoj na teritoriji koju pokrivaju Nišavski, Pirotski i Toplički okrug i koja predstatvalja jednu od institucija za podršku privredi. Kroz svoje finansijske i nefinansijske programe nastoji da pomogne brži razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika na teritoriji koju pokriva, ali i da poveže nauku i privredu, što u osnovi i jeste ideja projekta DAR.
Rešavanje praktičnog problema trebalo bi da rezultira izradom studije slučaja, u okviru koje bi bilo predstavljeno preduzeće, trenutno stanje, rezultati analize (koristi i troškovi), predlozi za unapređenje poslovanja, kao i stanje koje se očekuje nakon implementacije predloženih načina unapređenja.
Predmetni nastavnici i saradnici sa Ekonomskog fakulteta u Nišu imaju ulogu mentora grupama studenata koje će učestvovati u rešavanju problema preduzeća, dok bi od strane menadžmenta preduzeća trebalo da bude određen trener koji će studente upoznati sa problemom i biti im na raspolaganju za dodatne podatke i stručne konsultacije.
U slučaju da postoji veliko interesovanje studenata za određeno preduzeće ili rešavanje konkretnog problema, moguće je da se praktična nastava izvodi i kroz nadmetanje dve ili više grupa studenata, koje bi dale svoje viđenje problema i mogućih načina za njihovo rešavanje, a izbor najboljeg rešenja bio bi na menadžmentu preduzeća.
Svi članovi timova, ukljčujući sve studente i mentore, potpisaće izjavu o čuvanju tajnosti podataka koje će im preduzeće/radnja korisnik projekta DAR staviti na raspolaganje radi izrade studije slučaja i obavezaće se da te informacije koriste isključivo za potrebe realizacije aktivnosti u okviru projekta DAR.
 
 
3. Pravo učešće na projektu
Za učešće u realizaciji projekta DAR mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji posluju na teritoriji Republike Srbije, bez obzira na vrstu delatnosti kojom se bave.
Pravo učeća nemaju privredni subjekti koji se nalaze u stečaju ili u postupku likvidacije.
 
 
4. Vremenski okvir
Javni poziv je otvoren u periodu od 02. februara do 28. februara 2017. godine, u prolećnom semestru, odnosno u periodu od 01. septembra do 31. septembra 2017. godine, u jesenjem semestru.
Korisnici će biti izabrani od prijavljenih malih i srdnjih preduzeća i preduzetnika, od strane Komisije koju će činiti predstavnici Ekonomskog fakulteta u Nišu i Regionalne razvojne agencije Jug, u roku od 10 dana od zatvaranja Javnog poziva i svi prijavljeni će biti obavešteni o rezultatima Javnog poziva.
Po izboru korisnika, biće objavljen poziv studentima Ekonomskog fakulteta u Nišu i biće formirane grupe studenata na čelu sa mentorima u roku od 30 dana od zatvaranja Javnog poziva, a o tome će putem elektronske pošte biti obavešteni i izabrani korisnici projekta.
Prvi radni sastanak mentora i grupe studenata sa trenerom i menadžmentom preduzeća ili radnje biće obavljen u roku od 31-og do 40-og dana od dana zatvaranja Javnog poziva.
 
 
5. Kriterijumi za ocenjivanje
Prilikom odabira potencijalnih korisnika projekta DAR, rangiranje će se vršiti prema sledećim kriterijumima:
• Složenost problema (od 25 do 50 bodova)
• Broj zaposlenih u 2015. godini (od 10 do 20 bodova)
• Ukupan prihod u 2015. godini (od 5 do 10 bodova)
• Rast broja zaposlenih i ukupnog prigoda u periodu 2014 – 2015 (od 0 do 10 bodova)
• Saradnja sa Ekonomskim fakultetom u Nišu (od 0 do 5 bodova)
• Saradnja sa Regionalnom razvojnom agencijom Jug (od 0 do 5 bodova)
Maksimalan broj bodova koji prijavljeni mogu da ostvare jeste 100 bodova.
 
 
6. Način prijavljivanja
Prijavljivanje se vrši popunjavanjem prijavnog formulara (Obrazac 1) i izjave (Obrazac 2) koji u navedenom periodu treba dostaviti na adresu Ekonomski fakultet, Trg kralja Aleksandra Ujedinitelja 11, 18000 Niš ili putem elektronske pošte na adresu dar@eknfak.ni.ac.rs Dokumentacija za prijavu se nalazi na sajtu Fakulteta, a štampana verzija može se preuzeti na Fakultetu.
 
 
Dokmenta:
[dm]60[/dm]
 
 
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes