Javno-privatno partnerstvo Regionalni centar za upravljanje otpadom niškog regiona – Keleš

Saopštenje za javnost

Preuzmite saopštenje za javnost od 1.12.2015. godine.

[dm]50[/dm]

Osnovni cilj projekta

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom, kroz sagledavanje svih opcija tretmana otpada u cilju smanjenja životne sredine i degradacije prostora. Realizacija osnovnog cilja izvršiće se kroz parcijalne ciljeve projekta koji se odnose na:

 1. Zadovoljenje povećanih zahteva za ekološki bezbednim uklanjanjem otpada (što ima za posledicu veće troškove odlaganja);
 2. Primenu principa naplate stvarnih troškova odlaganja otpada zagađivaču, proizvođaču otpada;
 3. Implementacija novih proizvodnih tehnologija i postupaka tretmana otpada
 4. Ispitivanje tržišta za plasman reciklabilnih proizvoda

Sakupljanje komunalnog otpada u Niškom regionu za upravljanje otpadom obavljaju uglavnom javna komunalna preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave. Organizacija kretanja vozila kao i raspored kontejnera se pretežno bazira na slobodnoj proceni i ranijoj praksi, a ne na odgovarajućim analizama zasnovanim na broju gravitirajućeg stanovništva, frekvenciji punjenja i pražnjenja kontejnera i kapacitetu vozila. U okviru sakupljanja i transporta komunalnog otpada može se posebno izdvojiti: neodgovarajući broj i struktura posuda za sakupljanje otpada; neodgovarajući raspored posuda; nedostatak odgovarajućih vozila za transport otpada; neodgovarajuća učestalost transporta otpada; neodgovarajuće rute kretanja vozila; nerešeno pitanje transporta otpada iz zdravstvenih ustanova i nekih privrednih subjekata.

Odlaganje otpada na deponije je jedini način organizovanog postupanja sa otpadom. U Niškom regionu za upravljanje otpadom još uvek svaka lokalna samouprava ima sopstvenu deponiju – smetlište. Kapacitet postojećih deponija – smetlišta je u većini opština već popunjen, dok većina deponija ne zadovoljava ni minimum tehničkih zahteva. Ne postoji kontrolisano odvođenje deponijskog gasa koji nastaje razgradnjom otpada u deponiji, što može dovesti do požara ili eksplozije. Procedne vode iz deponija se ne sakupljaju niti prečišćavaju i to može ugroziti podzemne i površinske vode i zemljište zbog visokog sadržaja organskih materija i teških metala. Ne postoji sistematski monitoring emisija, procednih voda, deponijskog gasa itd.

Integralno upravljanje otpadom podrazumeva sagledavanje otpada od njegovog nastajanja, minimizacije, preko sakupljanja, transporta, tretmana do odlaganja. Odluka o izboru najpogodnije opcije za tretman se donosi kroz analizu životnog ciklusa otpada sadrži i karakteristike sredine i lokacije na kojoj otpad nastaje. Koncept hijerarhije upravljanja otpadom ukazuje da je smanjenje nastajanja otpada najefektivnije rešenje za životnu sredinu. Međutim, tamo gde dalje smanjenje nije praktično primenljivo, proizvodi i materijali mogu biti iskorišćeni ponovo, bilo za istu ili drugu namenu. Ukoliko ta mogućnost ne postoji, otpad se dalje može iskoristiti kroz reciklažu ili kompostiranje, ili kroz dobijanje energije. Samo ako ni jedna od prethodnih opcija ne daje odgovarajuće rešenje otpad treba odložiti na deponiju. Imavši u vidu sve prethodno navedeno, a sagledavši Regionalni plan za upravljanje otpadom, potrebno je izgraditi regionalni centar za upravljanje otpadom čija se infrastruktura može sastojati od sledećih elemenata: Formiranje Regionalne deponije za neopasan komunalni otpad. U okviru centra može biti izgrađena i deponija za inertni otpad u skladu sa propisima, kao i postrojenje za tretman procednih voda. Postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada se postavlja na prostoru pored deponije. Postavlja se tehnološka linija za automatsko ili manuelno razdvajanje otpada. Izdvojeni reciklabilni materijali se baliraju ili presuju i dalje transportuju u postrojenja koja vrše reciklažu takvog otpada. Postrojenje za tretman otpada može obuhvatati kompletan mehaničko-biološki tretman otpada, ili samo aerobni tretman otpada u postrojenju ili kompostnom polju smeštenom pored deponije. Kao finalni proizvod ovog postrojenja dobija se energija iz tretiranog neopasnog otpada.

Obrazloženje ekonomske opravdanosti i održivosti projekta

Efikasan i pouzdan servis upravljanja otpadom je osnova za razvoj urbane ekonomije. Ciljevi snižavanja troškova usluga mogu biti u suprotnosti sa ciljevima zaštite životne sredine. Radi određivanja odgovarajućih troškova veoma je važno obezbediti pouzdane i potpune informacije o izvorima, količinama i sastavu otpada, kao i o broju domaćinstava – korisnika usluge i stepenu naplate komunalnih usluga u regionu. U ovom trenutku, od ekonomskih instrumenata za upravljanje otpadom u regionu, jedino je široko prisutna naplata usluga od korisnika. Naplaćuje se sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada. Naplata se, uglavnom, obračunava po kvadratnom metru stambene ili poslovne površine. U praksi se mogu sresti i drugi kriterijumi: prema tipu stambenog objekta iz kog se iznosi otpad, a kod poslovnog sektora prema površini stvarno korišćenog prostora, njegovoj lokaciji, kao i karakteru delatnosti i količini otpada. Primena ovog dobro poznatog instumenta ima dugu tradiciju vezanu za komunalni otpad. Po pravilu, naplatu vrše javna komunalna preduzeća, koja se bave sakupljanjem, transportom i odlaganjem otpada. Naplata za domaćinstva se obavlja jednom mesečno, bilo kroz objedinjeni sistem naplate komunalnih usluga (najčešće uz naplatu za potrošnju vode), bilo posebno. U većim gradovima uobičajeno se primenjuje objedinjen sistem naplate, dok u manjim mestima dominira posebna naplata. U planu je i uvođenje posebne takse u vidu naplate cene tretmana otpada.

Obrazloženje potrebe za ulazak u partnerstvo sa privatnim partnerom

Veoma je važno uneti elemente konkurencije i liberalizovati tržišta usluga, koje pružaju komunalna preduzeća. Promena svojinske strukture privrednih subjekata nije garancija da će se alokativna i produktivna efikasnost povećati. Ponekad, prerano urađena privatizacija, može otežati liberalizaciju sektora. Zato je bolje putem koncesionih ugovora prenositi prava na obavljanje određenih poslova, vezanih za upravljanje otpadom, na privatna, ili zajednička preduzeća (javno-privatno partnerstvo). Od suštinske važnosti za procese transformacije je uvođenje konkurencije, gde god je to moguće. Za efikasnost sektora bitno je uvesti konkurenciju u procesu dobijanja koncesija, kao i stalno kontrolisati ponašanje koncesionara. Konkurencija u borbi za tržište, ukoliko je regularna, može imati pozitivne efekte na opšte blagostanje. Razni vidovi aranžmana (kao što su Design Build Operate: DBO, Build Operate Own: BOO, Build Operate Dispose: BOD itd.) mogu biti korisni u oblasti odlaganja i reciklaže otpada. Globalno posmatrano, učešće privatnog sektora u oblastima koja su tradicionalno bile pod kontrolom javnog sektora, ima jasno uzlazni trend. Participacija privatnog sektora može da zadovolji brojne ciljeve: obezbeđivanje investicionog kapitala, smanjenje potreba za subvencijama, poboljšanje upravljačke efikasnosti, poboljšanje tehničkih i upravljačkih kapaciteta lokalne javne organizacije i dr. Postoje brojni oblici participacije privatnog sektora, a najčešće klasifikacije polaze od kriterijumima investiranja, vlasništva i odgovornosti (rizika). U prvu grupu spadaju oblici gde je učešće privatnog sektora najniže: javni sektor ostaje vlasnik sredstava i odgovoran za investicije, a rizici se dele u nekoj proporciji: Pružanje usluga: privatni sektor angažuje se u obavljanju konkretnih aktivnosti. Ugovori obično podrazumevaju kraći vremenski period. Interes javnog sektora ogleda se u uključivanju ekspertize privatnog sektora za izvršenje određenih tehničkih zadataka ili u uvođenju konkurencije u domen obavljanja datih aktivnosti. Upravljanje: privatni sektor preuzima odgovornost za proizvodno – tehnološku funkciju i održavanje komunalnih preduzeća, koje ostaje u državnom vlasništvu. Bitan elemenat ugovora je stepen prenošenja komercijalnog rizika na privatni sektor, kako bi bio dovoljno motivisan da smanji troškove i unapredi kvalitet usluga. Zakup: privatni sektor preuzima odgovornost za upravljanje i održavanje zakupljenih sredstava i kupuje pravo na buduće novčane prilive preduzeća, te preuzima na sebe većinu komercijalnog rizika. Često predstavlja prvi korak ka kompletnijem uključivanju privatnog kapitala, putem koncesije. Drugu grupu, generalno nazvanu koncesije, čine oblici saradnje gde se na privatni sektor ugovorom prenosi pravo upravljanja, ali zadržava vlasništvo nad postojećim sredstvima, odnosno nakon isteka određenog perioda, po pravilu dugoročnog (20-30 godina), preuzimaju sredstva koja je finansirao privatni sektor u toku perioda trajanja ugovora. Tipični aranžman je: BOT, koji se uglavnom koristi za nove projekte koji uključuju izgradnju kapaciteta (Built), upravljanje (Operate) u definisanom periodu i prenos (Transfer) vlasništva na javni sektor nakon isteka perioda. Regionalni centar za upravljanje otpadom može biti predmet ovakvog aranžmana.

Kratak osvrt i pregled urađene dokumentacije

Prema nacionalnom planu za upravljanje otpadom, predviđeno je zatvaranje lokalnih deponija i smetlišta, i osnivanje regionalnih sistema za upravljanje otpadom, pri čemu je Niški region definisan kao Region 24 za upravljanje otpadom. U skladu sa time 15.03.2010. godine potpisan je Sporazum o formiranju Niškog regiona za zajedničko upravljanje otpadom između Grada Niša i opština Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Svrljig, Aleksinac, Sokobanja i Ražanj. Potpisnici sporazuma su saglasni da se za potrebe formiranja Niškog regiona za zajedničko upravljanje otpadom izradi i implementira Regionalni strateški plan upravljanja otpadom. Regionalni strateški plan upravljanja otpadom je završen i usvojen od strane svih skupština jedinica lokalne samouprave, koje su deo regionalnog sistema, u toku maja i juna 2013. godine. Zajedno sa usvajanjem odluke o donošenju i implementaciji regionalnog plana upravljanja otpadom za Niški region, lokalne skupštine su usvojile i odluke o prihvatanju ugovora o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji regionalnog plana upravljanja otpadom. Na sastanku održanom 19.07.2013. godine izvršeno je potpisivanje Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji regionalnog plana upravaljanja otpadom Niškog regiona, čime se stekao pravni osnov za pokretanje postupka koncesije. Članom 21. ovog ugovora je definisano da troškove pripreme i realizacije Projekta JPP nadoknađuje Privatni partner i oni su sastavni deo tenderske dokumentacije. Od ostalih dokumenata koji su neophodni prema Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i zakonu o upravljanju otpadom, zvaršeni su sledeći dokumenti:

 • Prethodna studija opravdanosti (EKOCENTAR NIŠ Centar za sakupljanje, selekciju i odlaganje čvrstog komunalnog otpada) – Studija je završena aprila 2007, a obrađivač je bio Institut Kirilo Savić, dok je podizvođač bio Zavod za urbanizam Niš.
 • Generalni projekat (EKOCENTAR NIŠ Centar za sakupljanje, selekciju i odlaganje čvrstog komunalnog otpada) – Projekat je izrađen aprila 2007, obrađivač je bio Institut Kirilo Savić, a podizvođač Zavod za urbanizam Niš.
 • Preliminarna studija o izboru lokacije – U uži izbor lokacija za ocenjivanje radi utvrđivanja i predlaganja optimalne lokacije ušle su 1a Postojeća deponija i 1b Keleš, 2 Lalinske pojate i 3 Čivutsko groblje. Kao optimalno varijantno rešenje predložena je lokacija 1b Keleš, koja se u potpunosti nalazi na teritoriji Opštine Doljevac, a graniči se sa teritorijom Grada Niša.

Prema zakonu o planiranju i izgradnji, planski osnov je utvrđen u planskim dokumentima:

 • Regionalni prostorni plan za Nišavski, Pirotski i Toplički okrug
 • Prostorni plan Grada Niša
 • Prostorni plan Opštine Doljevac
 • U toku je izrada Plana detaljne regulacije za buduću lokaciju Regionalnog sistema za upravljanje otpadom.

Dalje radnje i postupak za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije

Pre sačinjavanja predloga za donošenje koncesionog akta, javno telo (Članom 20. Ugovora o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji regionalnog plana upravaljanja otpadom Niškog regiona je definisano da je javno telo za pokretanje i realizaciju postupka JPP u smislu Zakona o JPP i koncesijama Regionalna razvojna agencija Jug) imenuje stručni tim javnog tela za izradu konkursne dokumentacije. Zadaci stručnog tima javnog tela su:

 • Vrši procenu vrednosti koncesije;
 • Izrađuje studiju opravdanosti davanja koncesije (kao i pripremu potrebnih analiza);
 • Priprema predlog za donošenje koncesionog akta;
 • Pruža pomoć javnom telu pri pripremi i izradi uslova i konkursne dokumentacije, pravila i uslova za ocenu ponuđača i primljenih ponuda, kao i kriterijuma za izbor ponude;
 • Pregledanje i ocena pristiglih ponuda;
 • Utvrđivanje predloga odluke o izboru najpovoljnije ponude za davanje koncesije ili predloga odluke o poništaju postupka davanja koncesije i obrazloženje tih predloga;
 • Obavljanje svih ostalih poslova potrebnih za realizaciju postupka davanja koncesije

Planirana dinamika izrade dokumentacije je:

 • Studija opravdanosti davanja koncesije – Mart 2014.
 • Predlog koncesionog akta – April 2014.
 • Predlog Javnog ugovora –  Jun 2014.
 • Tenderska dokumentacija – Avgust 2014.
 • Objavljivanje javnog poziva za zainetersovane privatne kompanije – Avgust 2014.
 • Plan detaljne regulacije područja – Jun 2014. godine
 • Eksproprijacija zemljišta – Oktobar 2014. godine

Dokumenta za download:
[dm]27[/dm]
[dm]28[/dm]
[dm]29[/dm]

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes