KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

Objavio: dana 17.03.2017 | Komentari su isključeni na KREIRAJ ŽIVOT – Javni poziv za učešće u programu podrške izvoznicima

Razvojna agencija Srbije raspisala je 06.03.2017. godine Javni poziv za učešće u Programu podrške izvoznicima (u daljem tekstu Program). Cilj Programa je internacionalizacija poslovanja mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika u cilju prisutnosti i ostvarivanja prihoda na inostranim tržištima. Program realizuje Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS). Program se sastoji iz 2 komponente.

 

Komponenta 1 – Priprema za izvoz 

Komponenta 1 je namenjena pripremi za izvoz mikro, malih i srednjih privrednih društvava i preduzetnika koji još uvek ne izvoze, ali poseduju potencijal, odnosno zainteresovane su za izvoz.

 

Uslovi za učešće u programu 

Za dodelu bespovratnih sredstava mogu da konkurišu klasteri, regionalne razvojne agencije, privredne komore, udruženja, fakulteti i instituti a koji mogu da konkurišu samostalno ili kao članovi Konzorcijuma. Druge organizacije koje se bave podrškom privredi (poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi i sl.), kao i privredna društva i preduzetnici kod kojih konsultantske aktivnosti predstavljaju pretežnu delatnost, mogu da konkurišu jedino kao članovi Konzorcijuma.

 

Podnosioci prijava (svi članovi Konzorcijuma) moraju da ispunjavaju sve sledeće opšte uslove:

1. da su registrovani na teritoriji Republike Srbije u skladu sa važećim zakonom koji se odnosi na njih;

2. da su osnovani pre 1. januara 2016. godine;

3. da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

4. da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

5. da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

6. da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

7. da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta APV i budžeta jedinica lokalne samouprave;

8. da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoć;

9. da je podrška izvozu/promocija izvoza definisana kao jedan od ciljeva u njihovom strateškom planu/planu razvoja;

10. da su u prethodnoj godini realizovali aktivnosti u vezi sa podrškom izvozu MMSPP;

11. da su usvojili Program ili Plan rada za 2017. godinu.

 

Za pojedine kategorije Podnosilaca prijave, odnosno članove Konzorcijuma važe i dodatni posebni uslovi, i to:

Za Udruženja:

• da im je u Statutu definisana delatnost orijentisana na podršku MMSP i preduzetnicima;

 

Za privredna društva i preduzetnike:

• da im se pretežna delatnost odnosi na konsultantske aktivnosti.

 

Namena bespovratnih sredstava 

U okviru Komponente 1 mogu se realizovati sledeće vrste aktivnosti:

• Razvoj programa obuka i održavanje obuka za sticanje opštih znanja i veština potrebnih za izvoz;

• Razvoj programa individualnog savetovanja/ mentoringa za MMSPP;

• Razvoj programa obuka i održavanje obuka i/ili savetovanja za pripremu plana izvoza prilagođenog privrednom subjektu;

• Organizovanje sticanja praktičnih iskustava u oblasti izvoza.

Ovaj spisak mogućih vrsta aktivnosti je samo indikativan (pokazni) i nije konačan. Odgovarajuće aktivnosti koje nisu pomenute, koje doprinose povećanju broja MMSPP koji su pripremljeni za prvi izvoz, mogu se takođe realizovati. Projektne aktivnosti održavanja obuka moraju uključiti minimalno 15 MMSPP.

 

Svaki Podnosilac prijave po ovom programu može podneti maksimalno tri prijava, samostalno ili kao član Konzorcijuma. Ukoliko se prijava podnosi u ime Konzorcijuma, svi članovi Konzorcijuma moraju da ispune navedene opšte uslove koje važe za Podnosioca prijave.

 

Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog programa podrazumevaju se:

1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;

2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;

3. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;

4. troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;

5. carinske i administrativne troškove;

6. troškove prinudne naplate;

7. projekte koji su povezani sa političkim partijama;

8. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.

 

Iznos bespovratnih sredstava

RAS sufinansira do 60% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV. Maksimalan iznos koji se dodeljuje od strane RAS za ovu komponentu je 1.000.000,00 dinara po projektu.

Ukupan budžet za oku komponentu iznosi 15.000.000,00 dinara.

 

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika,  pod uslovom:

1) da su nastali tokom realizacije projekta;

2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;

3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;

4) da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;

5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;

6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

 

Za Komponentu 1 prihvatljivi su sledeći troškovi:

1. Troškovi upravljanja projektom:

1.1. Plate lica zaposlenih kod Podnosioca prijave/članova Konzorcijuma angažovanih na projektu – plate članova projektnog tima;

1.2. Troškovi zakupa kancelarijskog prostora za vreme trajanja projekta;

1.3. Režijski troškovi za kancelariju za vreme trajanja projekta (troškovi električne energije, grejanja, vode, telefona, poštarina i sl);

1.4. Troškovi nabavke potrošnog materijala za potrebe kancelarije u kojoj će se projekat implementirati (papir, toner, olovke, fascikle i drugo);

1.5. Troškovi putovanja i smeštaja članova projektnog tima;

1.6. Putni troškovi (autobuske i druge karte, iznajmljivanje auta i drugih prevoznih sredstava, gorivo i sl);

1.7. Dnevnice za članove projektnog tima (biće priznati iznosi dnevnica do neoporezivog iznosa);

1.8. Troškovi smeštaja lica angažovanih na projektu;

2. Troškovi organizacije obuka, seminara, konferencija i drugih događaja;

2.1. Troškovi zakupa prostora, opreme;

2.2. Troškovi osveženja za učesnike (kafe, sokovi, ketering i sl);

2.3. Troškovi pripreme materijala za događaj (pozivnice, prezentacije i sl.);

2.4. Troškovi nabavke potrošnog materijala za događaj (papir, fascikle, olovke, kompakt diskovi i sl.);

2.5. Troškovi prevoza učesnika;

2.6. Troškovi smeštaja učesnika;

3. Troškovi za povećanje vidljivosti projekta, informisanje i publicitet;

3.1. Troškovi nabavke promotivnog materijala (olovke, fascikle, CD, USB flash drive, i dr.);

3.2. Troškovi izrade promotivnih materijala za širenje informacija (troškovi dizajna, pripreme, štampanja i prevoda izveštaja, lifleta, brošura, uputstava i sl.);

3.3. Troškovi nastupa u medijima (TV, radio, društvene mreže i dr.);

4. Troškovi za usluge spoljnih saradnika;

4.1. Troškovi angažovanja predavača, trenera, konsultanata, mentora i sl.

 

Troškovi upravljanja projektom ne mogu preći 25% ukupnih opravdanih troškova projekta (ukupne vrednosti projekta bez PDV).

 

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:

1) zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;

2) troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;

3) kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;

4) carinske troškove;

5) troškove prinudne naplate;

6) PDV.

 

Maksimalno trajanje projekta je 6 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Potrebna dokumentacija za konkurisanje:

1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, potpisana i overena);

2) Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;

3) Obrazac 3 – Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);

4) Obrazac 4 – Budžet projekta;

5) Obrazac 5 – Struktura učešća Podnosioca prijave (samo ako prijavu projekta podnosi Konzorcijum);

6) Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;

7) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je Podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;

8) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;

9) Ugovor o konzorcijumu (samo ako prijavu projekta podnosi Konzorcijum – dostaviti original ili overenu fotokopiju od strane nadležnog organa overe), koji sadrži sledeće obavezne elemente: 1. predmet ugovora; 2. ciljevi Konzorcijuma; 3. vrednost ugovora; 4. struktura finansiranja (učešće i finansiranje članova Konzorcijuma); 5. način plaćanja; 6. dinamika plaćanja; 7. prava, obaveze i odgovornosti članova Konzorcijuma; 8. prava na intelektualnu svojinu; 9. trajanje i važenje ugovora; 10. rešavanje sporova; 11. završne odredbe;

10) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (original ili fotokopija);

11) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj Podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);

12) Kopiju Statuta/strateškog plana/plana razvoja iz koje se vidi da je podrška izvozu/ promocija izvoza jedan od ciljeva Podnosioca prijave;

13) Kopiju Programa/ Plana rada Podnosioca prijave za 2017. godinu.

 

Dostavljanje dokumentacije predviđene stavkama 8, 9, 10, 11, 12 i 13. važi za sve članove Konzorcijuma.

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u štampanom i elektronskom obliku, na sledeću adresu: Razvojna agencija Srbije (RAS), Beograd, Kneza Miloša 12/III kancelarija 309, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za učešće po Programu podrške izvoznicima, komponenta 1 – Priprema za prvi izvoz.

 

Javni poziv je otvoren 60 dana od dana objavljivanja i to do 05.05.2017. godine.

 

Za detaljnije informacije možete se obratiti Razvojnoj agenciji Srbije na: pripremazaizvoz@ras.gov.rs.

 

Prateća dokumentacija:

Uputstvo

Obrazac 1 – Prvi izvoz

Obrazac 2 – Prvi izvoz

Obrazac 3 – Prvi izvoz

Obrazac 4 – Prvi izvoz – budzet

Obrazac 5 – Prvi izvoz

Obrazac 6 – Prvi izvoz

Obrazac 7 – Zahtev za isplatu – K1

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes