Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Objavio: dana 08.06.2015 | Komentari su isključeni na Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Na osnovu člana 116. Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“ br. 124/12)

Regionalna razvojna agencija „JUG“ doo Niš

objavljuje

OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

Usluge povezane sa inostranom ekonomskom moći za potrebe „RRA JUG“ doo Niš

u postupku javne nabavke male vrednosti usluga – Usluge povezane sa inostranom ekonomskom moći za potrebe „RRA JUG“ doo Niš br. 01/2015

 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca:
  Regionalna razvojna agencija „JUG“, ul. Obrenovićeva 38, www.rra-jug.rs

  Vrsta naručioca: javno preduzeće.

  Za dobra i usluge, opis predmeta nabavke, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Predmet javne nabavke je nabavka usluga – Usluge povezane sa inostranom ekonomskom moći za potrebe „RRA JUG“ doo Niš br. 01/2015 po zahtevu i potrebama Naručioca. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Usluge povezane sa inostranom ekonomskom moći – 75211200

 2. Za radove priroda i obim radova i osnovna obeležja radova, mesto izvršenja radova, oznaka iz klasifikacije delatnosti, odnosno naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: /
 3. Ugovorena vrednost: 24.700 EUR, bez PDV-a, 24.700 EUR sa PDV-om
 4. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena.
 5. Broj prispelih ponuda: 1
 6. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: /
 7. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 27.05.2015. godine.
 8. Datum zaključenja ugovora: 29.05.2015. godine.
 9. Osnovni podaci o dobavljaču: Lugomedia sprl, Bruxelles , Belgija PIB: 0841.765.208, matični broj: 0841.765.208

  Period važenja ugovora: Ugovor je zaključen na određeni vremenski period od godinu dana.

 10. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: /

 

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes