Projekti u toku

Jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih kapaciteta za razvoj politika podrške kreativnim industrijama

Kreativni gradovi i opštine Srbije: jačanje lokalnih i regionalnih institucionalnih kapaciteta za razvoj politika podrške kreativnim industrijama bavi se podizanjem kapaciteta lokalnih samouprava i okruga i izgradnjom institucionalnih resursa za podršku razvoju kreativnih industrija i raznolikosti kulturnih izraza. U projektu će se raditi na edukaciji, profesionalizaciji i umrežavanju zainteresovanih strana u oblasti razvoja i implementacije politika i mera podrške razvoju kreativnih industrija, kao i mobilizaciji finanijskih sredstava za njihovu realizaciju. Prvom fazom projekta biće obuhvaćeni Nišavski, Pirotski i Toplički okrug.

Više o projektu >>>


Regionalni sistem za upravljanje otpadom Keleš

Osnovni cilj projekta je uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom, kroz sagledavanje svih opcija tretmana otpada u cilju smanjenja životne sredine i degradacije prostora. Realizacija osnovnog cilja izvršiće se kroz parcijalne ciljeve projekta koji se odnose na:

  1. Zadovoljenje povećanih zahteva za ekološki bezbednim uklanjanjem otpada (što ima za posledicu veće troškove odlaganja);
  2. Primenu principa naplate stvarnih troškova odlaganja otpada zagađivaču, proizvođaču otpada;
  3. Implementacija novih proizvodnih tehnologija i postupaka tretmana otpada
  4. Ispitivanje tržišta za plasman reciklabilnih proizvoda

Sakupljanje komunalnog otpada u Niškom regionu za upravljanje otpadom obavljaju uglavnom javna komunalna preduzeća čiji su osnivači lokalne samouprave. Organizacija kretanja vozila kao i raspored kontejnera se pretežno bazira na slobodnoj proceni i ranijoj praksi, a ne na odgovarajućim analizama zasnovanim na broju gravitirajućeg stanovništva, frekvenciji punjenja i pražnjenja kontejnera i kapacitetu vozila. U okviru sakupljanja i transporta komunalnog otpada može se posebno izdvojiti: neodgovarajući broj i struktura posuda za sakupljanje otpada; neodgovarajući raspored posuda; nedostatak odgovarajućih vozila za transport otpada; neodgovarajuća učestalost transporta otpada; neodgovarajuće rute kretanja vozila; nerešeno pitanje transporta otpada iz zdravstvenih ustanova i nekih privrednih subjekata.

Više o projektu >>>


Registracija proizvoda sa geografskim poreklom / imena porekla – Oblačinska višnja

2U cilju poboljšanja pozicioniranja specifičnih proizvoda sa teritorije koju pokriva, i kako bi pomogla stvaranju proizvoda sa dodatom vrednošću u Južnoj Srbiji, RRA Jug je započela proces registracije Oblačinske višnje kao proizvoda sa geografskim poreklom/ imenom porekla. Projekat za ovu aktivnost je definisan ugovorom koji je potpisan između tri strane – Regionalne razvojne Agencije Jug, kao izvođača posla i ZZ Oblačinska višnja i Opštine Merošina kao naručilaca posla, u cilju definisanja Specifikacije/Elaborata za registraciju Imena porekla Oblačinsk višnja, kao i u cilju promocije specifičnih proizvoda sa ovog područja.

Više o projektu >>>

Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes