Pitanja i odgovori u vezi Koncesije za Keleš

Naknada za odlaganje/tretman otpada.

Pitanje: Da li bi vrednost naknade za odlaganje/tretman otpada trebalo da uključuje i troškove finansiranja projekta, ili se ona odnosi samo na operativne troškove (operativni troškovi – prihod treće strane)?

Odgovor: Naknada za tretman i odlaganje otpada predstavlja jedan od prihoda koje Koncesionar ostvaruje u cilju povratka uloženog kapitala u investiciju. Koncesionar raspolaže i svim ostalim prihodima koje je definisao u ponudi a koji su rezultat primene ponuđene tehnologije (električna energija ili neki drugi energent na primer). Dakle, Koncesinar planira da: troškove investicije, operativne troškove i očekivanu dobit generiše iz navedenih prihoda i oni su direktno uslovljeni optimizacijom ponuđene tehnologije. Koncesionar može koristiti feedin tarifu koju subvencioniše država Srbija za proizvodnju električne energije (http://www.mre.gov.rs/doc/efikasnost-izvori/B02%20Uredba%20o%20merama%20podsticaja%20za%20povlascene%20proizvodjace05.02.15.pdf) koja iznosi 8,57 c€/kWh na vremenski period od 12 godina bez ograničenja.

 

Evalucioni kriterijum/Investicija.

Pitanje: Da li možete da razjasnite kako će raščlanjenje (breakdown) investicije biti evaluirano?

Odgovor: Cena – vrednost investicije se ne ocenjuje, ali je obavezan element u ponudi. Procenjena vrednost investicije koju Koncesionar navodi u ponudi je ustvari osnivački udeo u DPN koji će Koncesionar upisati. Obrazac A3 Struktura investicionih ulaganja koji Koncesionar popunjava sa rasčlanjenim pozicijama investicije služi za lakše praćenje i kontrolu dinamike realizacije javnog ugovora i taj obrazac se ne ocenjuje ali je obavezan element ponude.

 

Biološki tretman organskog otpada.

Pitanje: U dostavljenoj dokumentaciji traži se izgradnja “mehaničko-biološkog tretmana”. Molimo Vas da nam potvrdite da je uključivanje bilo kog tipa biološkog tretmana organske komponente otpada obavezno (ili će biti prihvatljiva i rešenja samo sa mehaničkim tretmanom).

Odgovor: Koncesionar ima pravo da ponudi bilo koju tehnologiju koja ispunjava standarde definisane srpskim zakonodavstvom i  EU regulativom pod uslovima definisanim u tenderskoj dokumentaciji. Tretiranje biološkog i organskog otpada je neophodno, na način koji odgovara tehnološkom rešenju definisanim u ponudi Koncesionara.

 

Tone iznad zagarantovanog minimuma.

Pitanje: U slučaju da ukupna količina tona primljenih na transfer stanicama u određenoj godini pređe očekivane godišnje garantovane količine (82.742 t), da li potpisnik ugovora ima obavezu da ih primi i tretira? Ukoliko ima, da li postoji neki gornji limit za ovu obligaciju?

Odgovor: Koncesionar je dužan da primi sav otpad u Regionalnom centru i 5 transfer stanica. Minimalne količine otpada su garancija javnog partnera. Prilikom projektovanja kapaciteta postrojenja i transfer stanica treba uzeti u obzir da garantovane minimalne količine odstupaju od procenjenih realnih količina otpada koja je oko 100.000 tona godišnje.  Svim ponuđačima preporučujemo projektovanje kapaciteta postrojenja na količinu otpada od najmanje 120.000 tona za godinu, i transfer stanica do 10.000 tona za godinu, jer je ostavljena mogućnost Koncesionaru da sklapa ugovore sa trećim licima koje mogu da budu opštine koje ovoga trenutka nisu u projektu, a imaju potrebu za vršenjem usluge.

 

WWTP/Postrojenje za tretman otpadnih voda.

Pitanje: U slučaju da ponuđena tehnologija ne generiše nikakve otpadne vode, da li je ponuđaču dozvoljeno da dostavi ponudu bez postrojenja za tretman otpadnih voda?

Odgovor: Da.

 

Kapacitet deponije.

Pitanje: Kako smo razumeli, ne postoji specifičan limit za kapacitet deponije koji ponuđači mogu da ponude na predloženoj lokaciji, obzirom da ovaj kapacitet zavisi od tehnologije koja se primenjuje ispred. Može li Javno telo da potvrdi ovakav stav?

Odgovor: Shvatili ste ovaj uslov pravilno. Ali morate da imate u vidu da je jedan od kriterijuma za ocenjivanje upravo smanjenje količine deponovanog otpada. Na ovaj način ste stimulisani da ponudite tehnologiju koja ima najveći nivo obrade otpada.

 

Finansijski izveštaj. Sekcija 3 Obrasca A.2. (Obrazac ispunjenosti uslova) definiše:

“Ponuđač ima obavezu da priloži finansijski izveštaj koji je bio predmet kontrole revizora za poslednjih pet godina. Ovaj izveštaj mora da dokaže finansijsku solidnost i kapacitet podnosioca ponude, te njegov potencijal ostvarivanja dugoročne stabilnosti. Javno telo ima pravo da traži i proverava podatke koje je Ponuđač naveo u ponudi. Ponuđač je u obavezi da uz finansijske izveštaje dostavi i prevedenu verziju na srpski jezik.”.

Pitanje: Kako smo razumeli, popunjavanjem tabele u ovom obrascu podacima iz godišnjih završnih računa ponuđača, i dostavom završnih računa kompanije koji su bili predmet revizije, mi ispunjavamo ovaj tenderski uslov. Molim Vas da potvrdite.

Odgovor: Sva dokumenta koja se prilažu u cilju dokazivanja ispunjenosti traženih uslova moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog tumača, pa i godišnji izveštaji.

 

Finansijke obaveze za korporativnu društvenu odgovornost i zaštitu životne sredine.

Član 7 Finansijskog aneksa Javnog ugovora definiše:
7.1. “Ugovorne strane su saglasne da će zajedničkim angažovanjem poboljšati uslove života lokalnoj zajednici koja živi na teritoriji Opštine Doljevac, u delu Opštine na kojoj je lokacija RCUO.”.

7.2. “Koncesionar je saglasan da će finansirati ili sufinansirati projekte Koncedenta u smislu člana 7. 1. ovog Aneksa”.

7.3. “Minimalni iznos sredstava koje će Koncesionar obezbediti je 1.000.000 (jedan milion evra), namenski u smislu člana 7.2.ovog Aneksa”.

7.4. “Koncesionar se odriče prava prigovora na predložene projekte i dužan je bezuslovno pristupiti realizaciji istih”.

Takođe, Obrazac A.3. (Struktura investicionih ulaganja) smatra da je ukupna vrednost jednaka “1,000,000.00 EUR” po osnovu “zaštite životne sredine i razvoja lokalne zajednice”.

Pitanje: Kako smo razumeli ovo je maksimalni iznos koji treba biti bezuslovno isplaćen od strane Konesionara, bez dalje obaveze u ovoj fazi u pogledu zaštite životne sredine i razvojna zajednice izvan tog limita. Molimo Vas da potvrdite.

Odgovor: Da, 1 milion evra je maksimalan iznos koji je Koncesionar u obavezi bezuslovno da isplati, bez dalje obaveze u ovoj fazi u pogledu zaštite životne sredine i razvoja zajednice izvan tog limita.

Pitanje: Dodatno, želimo da utvrdimo da su navedene obaveze finansiranja ili sufinansiranja isklјučivo vezana za predmet koncesije: “obaveza je Koncesionara izgradnja i upravljanje regionalnim centrum za upravljanje otpada “Keleš” i pet transfer stanica, tretman / odlaganje čvrstog komunalnog otpada za jedinice lokalne samouprave, članove niškog regiona za upravlјanje otpadom i transport otpada iz TS u RCUO „. Molim potvrdite.

Odgovor: Iznos od 1 milion evra se ne odnosi na predmet koncesije. Ovaj iznos će se koristiti za sufinansiranje projekata u lokalnoj zajednici na delu teritorije u opštini Dolјevac, u neposrednoj blizini lokacije RCUO. Grad Niš i opština Dolјevac će sufinansirati projekte sa 700.000 evra, u cilјu stvaranja prijatelјskog okruženja za budućeg koncesionara prema lokalnoj zajednici.

 

Obaveza Koncesionara da uđe u DPN.

Aneks III Javnog ugovora (Finansijski aneks), posebno u Članu 3.1.1.2., kaže sledeće:
“Koncesionar je obavezan da u roku od 30 dana od potpisivanja Javnog pristupi DPN-u i upiše-poveća osnovni kapital, novčanim ulogom u visini određenoj Ponudom Koncesionara, u skladu sa Aneksom IV Javnog ugovora, Ugovorom o osnivanju DPN-a, i Zakonom o privrednim društvima.”.

Pitanje: S obzirom da tenderska dokumentacija ne sadrži posebnu sekciju u kojoj se navodi kapital, kako mi razumemoje da novčani iznos kapitala koji se unosi-povećava u DPN je minimalni kapital koji se prema zakonu traži za uspostavlјanje kompanije. Molimo vas da Javno telo potvrdi da li je ovo tumačenje u pravu?

Odgovor: Procenjena vrednost investicije ponuđena u ponudi predstavlja udeo koncesionara u DPN. Prema zakonu u Srbiji, možete povećati finansijski udeo u DPN, dok imate 5 godina vremenski okvir da ga uplatite. Kao što je definisano u konkursnoj dokumentaciji, Koncesionar mora upisati svoj udeo u Agenciji za privredne registre u roku od 30 dana nakon potpisivanja Javnog ugovora, a prema ponuđenoj dinamici realizacije investicije Koncesionar će uplatiti udeo koji je upisan. Dakle, sve finansijske operacije mora da se sprovedu iz DPN-a.

 

Naknada troškova za pripremu koncesionog projekta i dokumentacije.

Član 6. Finansijskog aneksa (III) Javnog ugovora definiše uslove prema kojima Koncesionar mora da refundira troškove koji su nastali od strane Koncedenta za pripremu koncesionog projekta (Član 6.1.) i obavezu da kofinansira troškove pripreme i izrade koncesione dokumentacije (Član 6.2.).

Takođe, Obrazac A.3. (Struktura investicionih ulaganja) ukazuje na ukupnu vrednost jednaku 41.525,00 evra na ime nadoknade troškova pripreme koncesione dokumentacije.

Pitanje: Mi razumemo da je 41.525,00 evra ukupan iznos koji se refundira davaocu koncesije u skladu sa Članom 6. Finansijskog aneksa. Molim Vas da pojasnite da li iznos od 41.525,00 evra odgovara ukupnoj nadoknadi koju treba da izvrši Koncesionar, ili u suprotnom, taj iznos se odnosi samo na nadoknadu iz Člana 6.1. i ne uključuje iznos u vezi sa Članom 6.2.

Odgovor: Obaveza Koncesionara da refundira troškove za: pripremu dokumentacije za koncesioni projekat, urbanističku dokumentaciju, eksproprijaciju zemljišta i troškove konverzije zemljišta definisani su Aneksom III.

Član 6.1. se odnosi na refundaciju troškova pripreme urbanističke dokumentacije i eksproprijacije zemlјišta.
Član 6.1.a. definiše troškove izrade Plana detalјne regulacije – urbanističkog dokumenta, iznos za povraćaj je 8.181.304 dinara (oko 68,180 eura).
Član 6.1.b. definiše troškove eksproprijacije zemlјišta (10ha), iznos za povraćaj je 201,6 dinara po metru kvadratnom oko 173,795 evra za 10 hektara.
Član 6.2. se odnosi na refundaciju troškova pripreme koncesionog projekta, iznos za povraćaj je 41,525 evra.

Ovo su svi troškovi za refundaciju, u skladu sa Uputstvom ponuđačima i Javnom ugovoru.

 

Prilagođavanje inflacije

Pitanje: Molimo Vas da potvrdite da, u skladu sa Finansijskim Aneksom III Javnog Ugovora, uprkos regularnom usklađivanju valute dogovorene godišnje takse, 25-ogodišnji Javni Ugovor, zaključen između davaoca koncesije i koncesionara, ne predviđa godišnje prilagođavanje inflacije dogovorene takse koja se plaća koncesionaru.

Odgovor: Dogovorena ugovorna cena će imati minimum jedno prilagođavanje godišnje, a usklađivanje ugovorne cene usluga se defeniše u Finansijskom Aneksu III Javnog Ugovora i odnosi se na kurs RSD-EUR. Nemoguće je predvideti šta će se dogoditi u narednih 25 godina, kao i sve okolnosti koje se mogu javiti kao problem (npr. inflacija). U slučaju da dođe do devalvacije evra u tolikoj meri da to ugrožava pružanje usluga, moguće je promeniti Javni Ugovor primenom regularne procedure.

Postoji zaštita javnog interesa u Članu X u Javnom Ugovoru, ali i to se može promeniti u skladu sa Zakonom o JPP i Koncesijama Republike Srbije član 50, prema kome jedine stavke koje ne mogu da se menjaju su:

  1. Predmet javnog ugovora
  2. Vremenski okvir javnog ugovora
  3. Koncesiona naknada

Rezime: postoji mogućnost promene cene ponuđene u evrima promenom Javnog Ugovora, ali u izuzetnim okolnostima i uz saglasnost davaoca koncesije.

 

Mehanizam plaćanja

Pitanje: Molimo Vas da potvrdite da se, u skladu sa Finansijskim Aneksom III u javnom ugovoru, budućem koncesionaru mesečno plaća zajedno od strane svih sedam lokalnih komunalnih preduzeća (dalje LUC) na osnovu sedam ugovora zaključenih sa svakim LUC-om. LUC-ovi su odgovorni za načine plaćanja i saradnje sa mušterijama u tom smislu. Čim LUC dokaže da je preuzeo sve obavezne mere, uključujući zakonske mere ukoliko je to neophodno, LUC je ispunio svoje obaveze u skladu sa javnim ugovorom. Potencijalni rizik lošeg dugovanja ostaje na koncesionaru kao posledica.

Odgovor: Da, na osnovu Finansijskog Aneksa III u javnom ugovoru LUC (kako ga vi nazivate), postoji obaveza naplate građanima i transfera novca koncesionaru. Da bi se dugovi naplatili, LUC je u obavezi da preduzme sve pravne mere.

Međutim, postoji rizik duga za obe strane. Na osnovu javnog ugovora Aneks III:

  1. Član 4.2.2. Koncesionar ima pravo da se prilagodi bazu podataka i registar korisnika LUCa i to direktno utiče na rizične dugove.
  2. Član 4.2.5. i 4.2.6. LUC je u obavezi da podnese izveštaje.
  3. Član 4.2.8. Ukoliko koncesionar uoči bilo kakvu namernu ili nenamernu grešku u ažuriranju baze podataka ili u naplati dugovanja, LUC mora da plati celu mesečnu fakturu koncesionaru
  4. Član 4.3.5. Koncesionar ima finansijski instrument za naplatu dugovanja od LUC-a.

Rezime: Postoji neki potencijalni rizik duga za koncesionara, ali takođe postoje i instrumenti za upravljanje tim rizikom. LUC i koncesionar su u sličnoj situaciji zato što naplaćuju građanima po jednoj istoj fakturi i zakonske mere se moraju primeniti na celu sumu u fakturi. Na kraju, koncesionar je zaštićen od bilo kakvog ponašanja koje narušava ugovor od strane LUC.

 

Dozvole

Pitanje: Molimo Vas da potvrdite da, na osnovu rasporeda isporuke u javnom ugovoru, dinamiku investicija prati trogodišnji raspored, uključujući dobijanje svih potrebnih dozvola. U slučaju bilo kakvog odlaganja procedure za dobijanje dozvole, rizik daljeg skraćivanja 22-godišnjeg (25 godina manje tri godine faze investicije) trajanja ugovora ostaje na koncesionaru.

Odgovor: Da, rizik odlaganja ostaje na koncesionaru zbog pravnih regulativa koje sam spomenuo u prvom odgovoru (član 50 Zakona o JPP).

Na osnovu Javnog Ugovora, član 5.3. Davalac koncesije je u obavezi da sarađuje sa koncesionarom u vezi svih dozvola.

 

Tehničko rešenje

Pitanje: Molimo Vas da potvrdite da, pristup u fazama (fazni pristup?), počevši samo sa izgradnjom i funkcionisanjem sanitarne deponije, praćen sofisticiranijim tehničkim rešenjem u daljem vremenskom periodu trajanja ugovora, ne predstavlja opciju za Davaoca koncesije. Drugim rečima, samo sledeća dva tehnička rešenja mogu se razmatrati od strane davaoca koncesije:

  • MBT sa sanitarnom deponijom, ili
  • Fabrika za pretvaranje otpada u energiju sa sanitarnom deponijom

Odgovor: Ocenjivaćemo sva tehnička rešenja i deponija je jedna od regularnih tehnologija. Nismo predvideli mogućnost da ponuđač konkuriše sa faznim projektom. U tom slučaju, vaša ponuda će biti ocenjena samo kao deponija i sve druge aktivnosti (nakon predviđenog vremenskog okvira za izgradnju objekata) će biti tretirane Aneksom IV javnog ugovora, član 1.4. i 1.5.

Rezime: Ponuđač može da ponudi bilo kakvo tehničko rešenje. Ocenićemo ga u skladu sa instrukcijama tendera.

 

Finansiranje

Pitanje: Molimo Vas da potvrdite da finansiranje IFI projekta (np. EBRD, IFC) ne predstavlja opciju za osnovni projekat budući da davalac koncesije nije spreman da pruži garancije koje uglavnom IFI zahtevaju. U tom smislu, opterećenost budućih sredstava SPV-a hipotekom, po Aneksu IV u javnom ugovoru, neće biti moguće.

Molimo Vas da imate u vidu da ovaj spisak pitanja nije konačan već predstavlja najkritičnija pitanja za našu Grupu. U isto vreme bismo želeli da vam se zahvalimo za vašu spremnost za buduća pojašnjavanja.

Odgovor: Ne postoji mogućnost da Davalac koncesije može da da garanciju trećoj strani za pozajmice koncesionara ili pristup bilo kom sporazumu za finansiranje projekta. Teret budućih sredstava SPV (društva posebne namene) sa hipotekom je moguć u skladu sa Aneksom IV javnog ugovora, član 1.3.5.2.1. Skupština SPV-a mora jednoglasno da odluči u vezi ovog pitanja, uz saglasnost gradskog veća kao preduslov. UGOVOR O OSNIVANJU REGIONALNE KOMPANIJE ZA KOMUNALNE USLUGE „NIS REGION“ NIS (SPV) Član 13. tačka 11. uređuje ovo pitanje na isti način.

Rezime: Postoji mogućnost tereta budućih sredstava SPV-a sa preduslovom.

 

U članu 10.4 Javnog ugovora koji se odnosi na osiguranje, pozivanje koje se vrši na Aneks 8 je štamparska greška. Stoga, navedeno interpretirajte kao Aneks 6, koji se odnosi na osiguranje.
Wordpress Themes - Wordpress Video Themes - Wordpress Travel Themes - WordPress Restaurant Themes